Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Kỹ sư / Giám đốc cao cấp ngân hàng, đã về hưu, quan tâm đến lịch sử.

Tác giả của một số bài viết về lịch sử Việt Nam và tâm linh và hai cuốn sách:

– Một về gia đình của mình « Le Temps des Ancêtres- Une famille vietnamienne dans sa traversée du XX è siècle » (Thời tổ tiên – một gia đình Việt Nam trên hành trình trong thế kỷ XX) xuất bản bằng tiếng Pháp ở Pháp vào năm 2018 với Lời nói đầu của nhà sử học Pierre Brocheux

– Một có tựa là «Viet Nam- Political history of the two wars – Independence war (1858-1954) and Ideological war (1945-1975)» (Việt Nam- Lịch sử chính trị của hai cuộc chiến tranh – Chiến tranh giành độc lập (1858-1954) và Chiến tranh tư tưởng (1945-1975)). Cuốn sách này có Lời nói đầu của nhà sử học Pierre Brocheux trong phiên bản tiếng Pháp (2020) và của giáo sư Janet Alison Hoskins (USC, LA) trong phiên bản tiếng Anh (2021).

Tác giả trải qua cuộc chiến tranh giành độc lập của Việt Nam qua một số người trong gia đình ở cả hai phía cha và mẹ và đã sống cuộc chiến tranh tư tưởng trực tiếp sau khi ông du học ở Pháp và trở về Việt Nam làm việc cho đến khi Sài Gòn sụp đổ (1975).

Đối với ông, lịch sử có vai trò thiết yếu là truyền tải cho thế hệ mới những kiến thức về quá khứ. Ông cho rằng nghĩa vụ tưởng nhớ đối với những người đã hy sinh bản thân vì quê hương, vì bất kỳ lý do gì, không nên bị lãng quên. Và ông đã cống hiến hết mình cho nhiệm vụ này với cuốn sách này sau khi cho xuất bản cuốn sách đầu tiên về gia đình mình.

Contact Form

    Leave a comment