Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Winston Phan Đào Nguyên là luật sư tiểu bang California và liên bang Mỹ, hành nghề từ năm 1990. Ông có Cử nhân khoa Lịch sử bằng danh dự (B.A., cum laude, History Departmental Honors) tại UCLA 1987, và Tiến sĩ Luật khoa (J.D.), Boalt Hall School of Law, UC Berkeley, 1990. Ông là cựu học sinh trường Petrus Ký tại Sàigòn (sau 1975 đổi lại là trường trung học Lê Hồng Phong), và là tác giả hai bài nghiên cứu công phu về Petrus Ký:

Contact Form

    Leave a comment