Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Giáo sư Vũ Tường giảng dạy tại Khoa Chính trị học, Đại học Oregon từ 2008 (là trưởng Khoa từ tháng 7 năm 2020), từng giảng dạy ở Trường Cao học Hải quân Hoa Kỳ (Naval Postgraduate School, trực thuộc Bộ Hải quân Hoa Kỳ), nghiên cứu tại Đại học Princeton và Đại học Quốc gia Singapore. Lĩnh vực ông quan tâm nghiên cứu là chính trị học so sánh, tập trung vào sự hình thành nhà nước (state formation), phát triển, chủ nghĩa quốc gia (chủ nghĩa dân tộc), cách mạng… chủ yếu ở Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Tác phẩm của ông bao gồm: Vietnam’s Communist Revolution: The Power and Limits of Ideology (2017) và Paths to Development in Asia: South Korea, Vietnam, China, and Indonesia (2010). Vũ Tường cũng là người biên tập nhiều công trình đã được xuất bản thành sách và nhiều bài báo trên các tạp chí chuyên ngành về chính trị ở Á châu và Việt Nam.

Contact Form

    Leave a comment