Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Phan Nhiên Hạo sinh tại Kontum, Việt Nam, sống ở Hoa Kỳ từ 1991. Học xong khoa Văn, Đại Học Sư Phạm, Sài Gòn, 1989. Cử Nhân Văn Chương Anh-Mỹ, 1998 và Cao Học Thư viện-Thông Tin, 2000 tại University of California-Los Angeles (UCLA). Cao học Nhân Chủng Học Văn Hóa, 2011 tại Northern Illinois University. Hiện làm việc trong một thư viện đại học ở Illinois.

Đã in:

-Paper Bells. Thơ dịch ra Anh ngữ bởi Hai-Dang Phan. NXB The Song Cave, New York, 2020

-Radio Mùa Hè. Thơ. NXB Nhân Ảnh, California, 2020

-Night, Fish, and Charlie Parker. Thơ dịch ra Anh ngữ bởi Linh Dinh. NXB Tupelo Press, 2005

-Chế Tạo Thơ Ca 99-04. Thơ. NXB Văn, 2004

-Thiên Đường Chuông Giấy. Thơ. NXB Tân Thư, California, 1998
 

Contact Form

    Leave a comment