Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Hồ Đình Nghiêm, tên trên giấy khai sinh, không dùng bút danh.

Ngày chào đời: 20 tháng 10 năm 1957 tại Huế. Lớn lên ở Đà Nẵng, Tuy Hoà, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn và trở lại Huế. Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế năm 1978. Qua Hồng Kông năm 1980, sống ở Montréal từ 1981 cho đến nay.

Đã in 6 tập truyện ngắn:

  • “Nguyệt Thực”. Văn Nghệ, Calif. 1988.
  • “Tờ Mộng Rách Rồi”. Tân Thư & Thời Văn, Calif. 1991.
  • “Vầng Trăng Nội Thành”. Văn Mới, Calif. 1997.
  • “Mùi Hương Trên Đồi”. Văn Mới, Calif. 2005.
  • “Kẻ Âm Lịch”. Lotus Media, Calif. 2017.
  • “Ngoại vực”, Lotus Media, Calif. 2018.

Contact Form

    Leave a comment