Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản

$0.00

Đây là tập thơ thể hiện quan điểm và nghệ thuật của tác giả về chủ nghĩa toàn trị  nhất là về chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam.

Read more