Ngựa Nản Chân Bon – Tựa của Võ Phiến

Võ Phiến Ngựa Nản Chân Bon – Tựa của Võ Phiến Nguồn: https://nguyenmonggiac.com/truyen-ngan/ngua-nan-chan-bon/387-ngua-nan-chan-bon-tua-cua-vo-phien.html Một buổi chiều trung tuần tháng chín năm 1983, Lê tất Điều gọi từ San Diego để … Continue reading Ngựa Nản Chân Bon – Tựa của Võ Phiến