Đọc Tập Sống của Đặng Mai Lan – Đặng Thơ Thơ

Đặng Thơ Thơ Đọc Tập Sống của Đặng Mai Lan Trong truyện ngắn Tập Sống, mà Đặng Mai Lan (ĐML) dùng làm tựa đề cho tuyển tập, có đoạn sau: … Continue reading Đọc Tập Sống của Đặng Mai Lan – Đặng Thơ Thơ