Đọc “Dây thun lỏng” (khúc côi, khúc giữa, khúc cuối) của Hồ Đình Nghiêm – Trần Doãn Nho

Trần Doãn Nho Đọc “Dây thun lỏng” (khúc côi, khúc giữa, khúc cuối) của Hồ Đình Nghiêm Nguồn: https://kontumquetoi.com/2017/12/07/tran-doan-nho-docday-thung-longkhuc-coi-khuc-giua-khuc-cuoicua-ho-dinh-nghiem/ Tính cách “rất Huế” trong một truyện ngắn của Hồ Đình … Continue reading Đọc “Dây thun lỏng” (khúc côi, khúc giữa, khúc cuối) của Hồ Đình Nghiêm – Trần Doãn Nho