Phan Lạc Tiếp

Phan Lạc Tiếp sinh năm 1933 tại Sơn Tây, Bắc Việt. Di cư vào Nam năm 1954 sau Hiệp định Geneve. Ông xuất thân trường Sĩ Quan Hải Quân Nha … Continue reading Phan Lạc Tiếp