Ngu-Yên, người tôi vừa gặp – Lương Thư Trung

Lương thư Trung Ngu-Yên, người tôi vừa gặp Nguồn: http://www.gio-o.com/HoangXuanSon/LuongThuTrungNguYen.html Tôi không quen và cũng không biết Ngu Yên. Tôi có đọc thơ ông trên Văn, Văn Học vài bài. … Continue reading Ngu-Yên, người tôi vừa gặp – Lương Thư Trung